Administratorem twoich danych osobowych jest Investio sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wielickiej 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103), zwana również „Investio”. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z Twoim dobrowolnym uczestnictwem w webinarze, a także po udzieleniu stosownej zgody, w celu przekazania Twoich danych partnerowi Investio w celach marketingowych związanych z organizowanym webinarem.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania twoich danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Kim jesteśmy?

Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Wielickiej 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103), NIP 6751476261, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439216, o kapitale zakładowym 140 200,00 zł, zwana dalej „Investio” lub „My”.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować mailowo pod adresem: biuro@squaber.com. Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@squaber.com.

Dlaczego potrzebujemy twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

  • organizacji webinara i rejestracji jego uczestników, wykonania tego typu usług (Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),
  • przekazania Twoich danych osobowych do Naszego zaufanego Partnera w celach marketingowych związanych z organizowanym webinarem, zgodnie z Art. 6 (1) a RODO.

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez ciebie danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych do celów wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych wykonanie ww. czynności w odniesieniu do Twojej osoby byłoby niemożliwe.

Komu możemy udostępnić twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług, dostawcom narzędzi webinarowych, dostawcom powierzchni serwerowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Twoje dane osobowe w przypadku takiej konieczności będą przekazywane na terytorium USA zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, korzystając ze standardowych warunków umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz odpowiednich transgranicznych systemów transferu danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz poprosić Nas o wskazanie zabezpieczeń zastosowanych w celu ochrony Twoich danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy i o wykaz twoich praw w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółową informacją na temat Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich w tym miejscu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze cele, dla których te dane zostały zebrane (do czasu wykonania ww. czynności, w tym tych wykonanych na podstawie Twojej zgody).

Jakie są twoje uprawnienia?

Investio respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych Nam danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza RODO.