Umowa licencyjna dla treści edukacyjnych dostępnych na squaber.com

 1. Z chwilą dokonania zakupu dochodzi do zawarcia Umowy Licencyjnej (Umowa) pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.
 2. Licencjodawcą jest Organizator Serwisu Squaber (Investio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Podole 60, NIP 6751476261, REGON 122572615, KRS 0000439216), Licencjobiorcą jest Użytkownik dokonujący zakupu w myśl definicji zawartych w Regulaminie Serwisu Squaber dostępnym pod adresem https://squaber.com/regulations.
 3. Dokonując zakupu dostępu do Materiałów Szkoleniowych dostępnych na stronie internetowej squaber.com oraz jej wszystkich podstronach Licencjobiorca otrzymuje niewyłączną, odpłatną, ograniczoną licencję bez prawa do udzielania sublicencji na polu eksploatacji obejmującym wyświetlanie Materiałów Szkoleniowych przy wykorzystaniu sieci internet.
 4. Materiały Szkoleniowe mają charakter wideo i/lub treści pisanych. Materiały Szkoleniowe mogą zawierać dodatkowo treści pisane, literaturę, zestawy linków oraz inne nagrania wideo.
 5. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Treści, na które licencji udziela.
 6. Licencjonobiorca oświadcza, że Licencjonodawca umożliwił mu zapoznanie się ze specyfikacją Materiałów Szkoleniowych, na które kupuje licencję, a Licencjonobiorca zapoznał się z nimi i jest świadom ich zakresu, długości i jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do długości, jakości, zawartości nagrań czy innych aspektów związanych z nabywanymi materiałami. Licencjonodawca prosi o kontakt mailowy na adres konta@squaber.com w celu ich wyjaśnienia.
 7. Licencjobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez Licencjonobiorcę, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, za pomocą którego dokonano płatności za licencję. Za datę zawarcie Umowy rozumie się moment dokonania płatności. Od Umowy można odstąpić drogą elektroniczną, poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu na adres konta@squaber.com lub listownie poprez wysłanie na adres siedziby Licencjonodawcy uzupełnionego formularza, który można pobrać pod tym linkiem. Odstąpienie od Umowy skutkuje zwrotem całości zapłaconej kwoty i usunięciem przyznanych dostępów. Licencjonodawca nie obciąża Licencjonobiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Licencja o której mowa w pkt. 3 nie obejmuje w szczególności prawa do kopiowana materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek postaci i rozpowszechniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
 9. Licencja o której mowa w pkt. 3 jest co do zasady licencją bezterminową. Jeżeli jednak Licencjobiorca skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy licencja wygasa w dniu zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Wszelkie płatności, są pobierane z góry w momencie dokonania zakupu. Płatności są realizowane są przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dalej Operator Płatności) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiążącym go regulaminem i polityką prywatności, które dostępne są na stronie internetowej http://www.payu.pl/ i które Licencjobiorca akceptuje.
 11. Licencjobiorca może przekazać Operatorowi Płatności dane osobowe Licencjobiorcy jeżeli jest to wymagane do poprawnego wykonania płatności. Licencjobiorca jest tego świadomy i wyraża na to zgodę.
 12. W przypadku naruszenia postanowień licencji o której mowa w pkt. 3 Licencjodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za straty wynikające z nieuprawnionego wykorzystania licencji przez Licencjobiorcę.
 13. Treść niniejszej Umowy Licencyjnej jest dostępna pod adresem http://squaber.com/l/umowa-licencyjna/
 14. W sprawach nieporuszonych w warunkach niniejszej Umowy zastosowanie mają postanowienie Regulaminu Serwisu Squaber dostępnego pod adresem https://squaber.com/regulations.

Squaber

Squaber.com jest marką należącą do Investio sp. z o.o. Aplikacja istnieje na rynku od 2014 roku.

Naszym celem jest wsparcie inwestorów w skutecznym inwestowanie na giełdach świata.

Kontakt

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub sugestie napisz do nas wiadomość w odpowiedzi na dowolnego maila wysłanego do Ciebie z serwisu.

Możesz również skontaktować się telefonicznie lub mailowo korzystając z tej strony.